Vyriešené

Prepis pozemku.

Dátum: 03.10.2016

Kategória: Občianske právo

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Rodičia mi chcú prepísať pozemok, asi 2300 m štvorcových. Matka nadobudla pozemok asi pred 7 rokmi a sme 3 súrodenci. Je lepšie darovať pozemok, alebo radšej uzavrieť kúpnopredajnú zmluvu. Ak by sme chceli pozemok kúpiť, akú sumu musíme uviesť v kúpnopredajnej zmluve - reálnu (u nás je cena pozemku asi 4 eurá za m štvorcový)- Museli by rodičia platiť daň?Čo by sme potrebovali (aké dokumenty) v prípade, že by sme sa rozhodli pozemok kúpiť. Ďakujem. Pošteková
Odpoveď:
Dobrý deň,

pokiaľ sa pýtate na to, či je lepšie na pozemok uzavrieť darovaciu či kúpnu zmluvu, odpovedám nasledovne:

V prípade uzavretia darovacej zmluvy sa môže darca v súlade s § 630 Občianskeho zákonníka domáhať vrátenia daru ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Uvádzate tiež, že ste traja súrodenci. Tu treba mať na pamäti, že podľa druhej vety § 484 Občianskeho zákonníka pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania. To znamená, že pokiaľ na Vás rodičia alebo niektorý z nich (z toho, čo uvádzate, to vyzerá tak, že výlučnou vlastníčkou pozemku je Vaša matka, teda že nepatrí do BSM Vašich rodičov) za života niečo bezodplatne previedol (daroval), zdedíte po ňom o to menej, o čo viac (pokiaľ nejde o obvyklé darovanie) ste od neho za jeho života darom dostali. Toto započítanie sa nazýva kolácia a v praxi by to vyzeralo tak, že notár ako súdny komisár by najprv zistil hodnotu dedičstva po poručiteľovi ku dňu jeho smrti, následne by k tejto hodnote pripočítal hodnotu (hodnoty) neobvyklých darov darovaných jednotlivým dedičom dediacim v tej dedičskej skupine, v ktorej sa dedí, pričom aj hodnoty týchto darov by sa brali ku dňu smrti poručiteľa, nie ku dňu ich darovania. Až takéto (o hodnotu darov zväčšené) dedičstvo by sa predeďovalo na jednotlivých dedičov a napokon by sa pri tých dedičoch, ktorí za života poručiteľa od neho niečo, vymykajúce sa obvyklému darovaniu, bezodplatne nadobudli, od zdedenej časti dedičstva odrátala hodnota tohto daru. Tak by sa napríklad mohlo stať i to, že by ste v konečnom dôsledku po poručiteľovi ani nič nezdedili. Pokiaľ ste vydatá a pozemok bude darovaný len Vám, bude vo Vašom výlučnom vlastníctve. Pokiaľ by Vaša matka darovala pozemok Vám i Vášmu manželovi, bude patriť do vášho podielového spoluvlastníctva, kde každý z vás bude mať na ňom spoluvlastnícky podiel vo výške ½. Nebude teda nikdy patriť do vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

V prípade uzavretia kúpnej zmluvy by ste mohli kúpnu cenu do zmluvy uviesť akú chcete, nemusí byť reálna, je to vec dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Kataster neskúma, či došlo v skutočnosti k vyplateniu kúpnej ceny. Neodporúča sa však uvedenie len symbolickej (príliš nízkej ceny – napr. 1 Euro), aby náhodou niekto, kto by mal na tom právny záujem, nenapadol predmetnú kúpnu zmluvu na súde a nedomáhal sa určenia jej neplatnosti ako zastretého (simulovaného) právneho úkonu. Pokiaľ totiž právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti (§ 41a ods. 2 veta prvá Občianskeho zákonníka). Z uvedeného potom vyplýva, že ak má byť určitým právnym úkonom urobeným len „naoko\" (tzv. simulovaným právnym úkonom) zastieraný iný právny úkon (tzv. disimulovaný právny úkon), je simulovaný právny úkon neplatný z dôvodu nedostatku skutočnej vôle konajúcich subjektov urobiť tento úkon. V takých prípadoch platí zastieraný právny úkon; podmienkou ale je, že zastieraný právny úkon zodpovedá vôli subjektov a že spĺňa náležitosti požadované zákonom pre jeho platnosť. Pokiaľ by bol sám zastieraný právny úkon nedovolený (priečil by sa zákonu), bol by tiež neplatný (§ 39 Občianskeho zákonníka). Pokiaľ Vaša matka vlastní daný pozemok viac než 5 rokov, je jej príjem z jeho predaja oslobodený od dane z príjmu, a to v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov. Od dane je v súlade s týmto zákonným ustanovením oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b) a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku. Pokiaľ by ste buď len Vy alebo Vy spolu s manželom pozemok kúpili, bude patriť do vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, keďže bude za trvania vášho manželstva nadobudnutý buď oboma alebo jedným z manželov odplatne.

Čo potrebujete k uzavretiu darovacej alebo kúpnej zmluvy? Len list vlastníctva predmetného pozemku a údaje o účastníkoch zmluvy z ich občianskych preukazov, pričom do zmluvy treba uviesť aj ich rodné čísla. Dve vyhotovenia zmluvy (darovacej alebo kúpnej) zviazané, s overeným podpisom (darcu alebo predávajúceho) sa zasielajú na kataster (Okresný úrad, Katastrálny odbor) spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku vo výške 66 Eur.


S pozdravom

JUDr. Stanislava Ďurišová

Dukelská 972/7-3
01701 Považská Bystrica
dátum odpovede: 03.10.2016
ohodnoť odpoveď 3 2
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zavrieť