Vyriešené

Vydedenie potomka.

Dátum: 30.09.2016

Kategória: Občianske právo

Prosím o odpoveď: v prípade,že som spísala u notára závet a listinu o vydedení dcéry /podľa notára sú splnené podmienky o vydedení/, existuje nejaká zákonná norma, v prípade že bude listina napadnutá na súde, že dcéra napriek vydedeniu musí dostať nejaký podiel?Podotýkam, že jej dvoch dospelých synov som nevydedila dostanú určitú hodnotu , ktorá nie je zanedbateľná.Neviem sa nikde dočítať odpovede na moju otázku.
Srdečne ďakujem. V prípade potreby, napíšem podrobnejšie skutočnosti.
S pozdravom Compelová
Odpoveď:
Dobrý deň!

Podľa § 469a ods. 1 Občianskeho zákonníka môže poručiteľ vydediť potomka, ak
a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch; b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať; c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka; d) trvalo vedie neusporiadaný život.

V zmysle § 469a ods. 2 Občianskeho zákonníka pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na osoby uvedené v § 473
ods. 2 (vnúčatá a ich potomkovia).

V súlade s § 469a ods. 3 Občianskeho zákonníka o náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia § 476 a 480 (ustanovenia týkajúce sa náležitostí závetu a jeho zrušenia); v listine však musí byť uvedený dôvod vydedenia.

Pokiaľ Vám listinu o vydedení spisoval notár, malo by byť po formálnej i obsahovej stránke všetko v poriadku. Dcéra nemusí s vydedením súhlasiť, ide o jednostranný prejav vôle poručiteľa. Vydedený potomok, ktorý by za iných okolností, pokiaľ by k jeho vydedeniu nedošlo, bol tzv. neopomenuteľným dedičom, má právo napadnúť platnosť vydedenia súdnou cestou. Môže predmetný dokument napríklad spochybniť tvrdeniami, že listina o vydedení je neplatná, lebo dôvod vydedenia uvedený v listine o vydedení nie je pravdivý, alebo môže listinu o vydedení napadnúť tvrdiac, že bola spísaná v čase, keď poručiteľ trpel duševnou poruchou, alebo že listinu poručiteľ podpísal pod nátlakom, alebo že ju vlastnoručne nepodpísal atď. Všetky svoje tvrdenia bude musieť Vaša dcéra samozrejme v súdnom konaní podložiť dôkazmi, bude musieť uniesť dôkazné bremeno, možno na preukázanie jej tvrdení bude potrebné ustanoviť znalca, ktorý vypracuje k súdom položenej otázke znalecký posudok. Ak by bola v tomto súdnom konaní Vaša dcéra úspešná, súd by rozhodol tak, že listina o vydedení je neplatná, pričom v závete je Vaša dcéra ako neopomenuteľná dedička opomenutá, dedila by v súlade s § 479 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný. V takomto prípade by teda Vaša dcéra, ako Váš plnoletý potomok, zdedila toľko, koľko robí jedna polovica jej dedičského podielu zo zákona. Potomkovia Vašej dcéry by potom nededili. Pokiaľ by však Vaša dcéra v súdnom konaní neuspela, listina o vydedení by bola platná, nededila by, dedilo by sa zo závetu a to, čo ste im v ňom odkázali, by zdedili jej synovia.


S pozdravom

JUDr. Stanislava Ďurišová

Dukelská 972/7-3
01701 Považská Bystrica
dátum odpovede: 30.09.2016
ohodnoť odpoveď 4 1
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zavrieť